Scrum

Från Nordscrum

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Beskrivning av Scrum

Inledning

Här följer en beskrivning av det arbetssätt som följs inom Nordplusprojektet Nordscrum och dess utvecklingsprojekt.

Scrum

Bakgrund

Scrum är ett agile processramverk för mjukvaruutveckling utvecklad av Jeff Sutherland och Ken Schwaber under mitten av 1990-talet. Ordet betyder att bilda klunga, ifrån ordet scrummage som gäller en strategi inom rugby för att få bollen in i spelet igen. Och Scrums metodik delar många karaktärer från rugbyn:

    • Sammanhanget består av en spelplan (miljön) och rugby regler (kontroller)
    • Primära cykeln är att förflytta bollen framåt
    • Rugby utvecklades från att bryta fotbollsregler = anpassning till miljön
    • Spelet slutar inte förrän förhållanden bestämmer det (affärsbehov, konkurrens, funktionalitet, tidsschemat)

Scrum är en process som används för att leda och kontrollera programvaruutveckling genom att arbeta iterativt och med inkrementella praktiker. Genom att omsluta existerande programvaruteknik som XP och RUP, så får man fördelarna från agile utveckling med fördelarna från enkel implementation.

Faser

Utvecklingsprocessen kan delas in i tre faser; pregame, game och postgame. Pregame: Här sker planeringen där man gör en definiering av release, uppskattning av tid och kostnad. Man designar också arkitekturen. Den produkt som man gör kallas för backlog. Game: Här sker själva utvecklingen i s.k. spurter (sprints) vilket är ett iterativt utvecklingsarbete av nya eller förbättrade funktionaliteter. Postgame: Avslutning (closure) av arbetet innehåller förberedelsen för release inklusive slutdokumenten och testning.

Ramverket

Scrum är ett ramverk bestående av roller, aktiviteter och artefakter. Nedan kommer en kort beskrivning av de olika beståndsdelarna.

Roller:

Product Owner: är den som officiellt ansvarar för projektet och är den som bestämmer när produkten ska driftsättas, den som har prioriteringsansvaret för produktens funktioner och justerar funktionerna och prioriteringarna vid varje sprint. Är den som godkänner eller avslår arbetsresultat.

Scrum Master: ser till att projektet följer reglerna och metoderna. Scrum Masterns huvudsakliga arbete är att få bort de hinder som finns för teamet att leverera målet för sprinten. Scrum Mastern är inte ledare för teamet (eftersom de är självorganiserade) men agerar som en produktivitetsbuffer mellan teamet och influenser som riskerar att göra arbetet instabilt.

Team: är själva projektteamet. Fria att organisera sig på det sätt som de anser vara det bästa sättet för att nå målen för varje sprint. Scrum tillåter skapandet av självorganiserande team genom att uppmuntra till verbal kommunikation mellan alla teammedlemmar och mellan alla discipliner/aktiviteter som finns i projektet.

Aktiviteter:

Sprint planning meeting: Här bestämmer man hur man ska uppnå målet för sprinten och man skapar en sprint backlog från de olika posterna i product backlog.

Daily scrum meeting: Dagliga möten som tar upp vad som görs, vad som ska göras och de problem som finns.

Sprint review meeting: Ett informellt mote där man visar upp resultatet av sprinten.

Sprint retrospective meeting: Möte där man går igenom vad som fungerade och vad som inte fungerade i sprinten

Artefakter:

Product backlog: Lista över de prioriterade arbeten (feature) som ska göras. Det är product owner som gör prioriteringen och ser över listan inför varje sprint.

Sprint backlog: Lista som teamet bestämmer över som innehåller de delar av produkten som ska göras i den kommande sprinten.

Burndown charts: Ett diagram som håller reda på var teamet är enligt plan.

Externa länkar

Scrum-Wikipedia

Scrum Alliance

Crisp AB Konsultfirma

Softhouse

Personliga verktyg